Broneerimiskeskuse kasutustingimused matkasündmuse korraldajale

Broneerimiskeskuse kasutustingimused matkasündmuse korraldajale

 1. Lepingu pooled ja ese

  1. Eesti Matkaliit MTÜ (edaspidi Matkaliit), registrikood 80031865, aadress Raekoja
   plats 18, 10146 Tallinn, e-post info@matkaliit.ee
   , osutab matkaliit.ee keskkonna kasutajaks registreerunud juriidilisele isikule (edaspidi Korraldaja) matkasündmuse broneerimise vahenduse teenust, milleks on matkasündmusel osalemise broneeringute vahendamine tarbijale (edaspidi Ostja).
  2. Matkaliit osutab Korraldajale veebipõhist teenust, mille abil on Korraldajal võimalik müüa Ostjale matkasündmusel osalemist (edaspidi Teenus). Matkaliit osutab Korraldajale teenust Matkaliidu veebipõhise infosüsteemi (edaspidi matkasündmuste broneerimiskeskus) vahendusel internetis aadressil https://matkaliit.ee/matkad/
 2. Teenuse kirjeldus
  1. Teenus sisaldab Matkaliidu poolt matkasündmuste broneerimiskeskuse arendamist, ajakohastamist, hooldust, majutust, matkasündmuste broneeringute müügi vahendamist, broneeringute kinnitust e-posti teel, maksevõimalusi, aruandlust ja kasutajatuge Korraldajale.
  2. Teenus ei sisalda Matkaliidu poolset matkasündmuse broneeringu kehtivuse kontrolli teenust Korraldaja üritustel. Matkasündmuste broneeringute kehtivuse kontrolli oma üritustel korraldab Korraldaja iseseisvalt ning Korraldaja hangib selleks vajaliku internetiühenduse ning riistvaralahenduse.
 1. Matkaliidule teenustasu maksmise kord

  1. Korraldaja poolt Matkaliidule makstav tasu teenuse eest arvestatakse müüdud matkasündmuste broneeringute tulult järgnevalt:
   1. Matkaliidu liikmetele 2%, mitteliikmetele 5% ostusummast.
   2. Alates 500-eurose maksumusega matkasündmuse puhul (sh Eestis) on Korraldajal õigus valida, kas Ostja tasub matkasündmuste broneerimiskeskuse kaudu:
    1. kogu matkasündmuse eest, siis sellisel juhul arvestatakse teenustasu kogu summa pealt, või
    2. broneerimistasu 30% matkasündmuse maksumusest. Ülejäänud summa arveldab Korraldaja otse teenuse pakkujaga. Sellisel puhul arvestatakse teenustasu ainult broneerimistasult.
  2. Kogu piletite müügikäive laekub esmalt makseteenuse osutaja (lepingu sõlmimise hetkel Montonio Finance UAB, kuid Matkaliidule jääb õigus muuta makseteenuse osutajat Korraldajat teavitamata) kontole. Makseteenuse osutaja kannab piletite müügikäibe Matkaliidule, pidades kinni makseteenuse osutaja teenustasu. Matkaliit kannab Korraldajale matkasündmuste broneeringute müügikäibe edasi hiljemalt järgneva kuu 5. kuupäevaks, kui Korraldaja ja Matkaliit ei lepi omavahel kokku teisiti. Korraldajale matkasündmuste broneeringute müügikäivet edasi kandes peab Matkaliit kinni oma teenustasu. Teenustasu kinni pidamise kohta esitab Matkaliit Korraldajale sellekohase arve.
 1. Korraldaja kohustused

  1. Korraldaja kinnitab lepingut sõlmides, et esitab Matkaliidule tõese info Korraldaja andmete kohta, annab klientidele Matkaliidu keskkonnas matkasündmuste broneeringuid müües kogu vajaliku tõese teabe ürituse kohta, aktsepteerib Matkaliidu keskkonnas müüdud matkasündmuste broneeringuid, maksab Matkaliidule osutatava teenuse eest tasu ning hoidub kahjustamast Matkaliidu mis tahes õigusi ja huve, sh õigusi intellektuaalomandile.

  2. Korraldaja kohustub Matkaliidu keskkonna kasutajaks registreerudes esitama Matkaliidule tõese info enda isiku- ja kontaktandmete kohta. Korraldaja avaldab Matkaliidu poolt matkasündmuste broneerimiskeskuse kaudu broneeritud matkasündmuste müügitulu edastamiseks Matkaliidule muuhulgas järgmised andmed: äriühingu ärinimi, registrikood, postiaadress, käibemaksukohuslase number, pangakonto number.

  3. Korraldaja kohustub Matkaliidu keskkonda iseseisvalt üritusi sisestades ja üritusi hallates esitama klientidele kogu vajaliku ja tõele vastava müügiinformatsiooni, sh info matkasündmuse hinna, ürituse toimumise aja ja koha ning ürituse kirjelduse kohta ja ka isikuandmete töötlemisega seonduva informatsiooni. Korraldaja peab arvestama isikuandmete kaitse reeglitega, kuivõrd on matkasündmuste broneeringute müügi puhul isikuandmete vastutavaks töötlejaks ning vastutab nõutavate andmete eesmärgipärasuse eest ning õigusliku aluse olemasolu eest. Korraldaja on vastutav isikuandmete töötlemise õiguspärasuse eest.

  4. Teenuse kasutamisega seotud isikuandmete osas annab Korraldaja Matkaliidule loa töödelda kõiki Korraldaja poolt nõutud või vahendusteenuse osutamiseks vajalikke andmeid käesolevates tingimustes kirjeldatud ulatuses ja eesmärkidel.

  5. Korraldaja kohustub aktsepteerima Matkaliidu keskkonna kaudu Ostjatele müüdud Korraldajate matkasündmuste broneeringuid.

  6. Korraldaja nõustub, et Matkaliidule makstava tasu arvestab Matkaliit enne müügitulu Korraldajale kandmist vastavast summast maha.

  7. Korraldaja kohustub avaldama Ostjatele matkasündmuse ostuga seotud müügilepingu omapoolsed tingimused.

  8. Juhul, kui korraldaja näeb ette, et Ostjatel on sõltumata võlaõigusseaduse § 53 lg 4 punktist 72 siiski õigus lepingust taganeda, on Korraldaja siiski kohustatud Matkaliidule vastava matkasündmuse broneeringu vahendamisega seotud tasu tasuma vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

 2. Matkaliidu kohustused

  1. Matkaliit võimaldab Korraldajal korraldada matkasündmuste müüki Matkaliidu keskkonnas, tagab Korraldajale matkasündmuste müüki puudutava info kättesaadavuse Matkaliidu keskkonnas, edastab Korraldajale matkasündmuste broneeringute müügikäibe hiljemalt järgneva kuu viiendaks kuupäevaks, millelt makseteenuse osutaja ja Matkaliit on eelnevalt kinni pidanud oma teenustasud. Samuti võimaldab Matkaliit Korraldajal kasutada Matkaliidu pakutavat tarkvara Matkaliidu keskkonnas ostetud matkasündmuste broneeringute kehtivuse kontrollimiseks üritusel.

  2. Matkaliidu keskkonnas matkasündmuste müügi korraldamisel võimaldab Matkaliit:

   1. Korraldajal panna müüki soovitud hinnaga ja koguses matkasündmuseid;

   2. Korraldajal müüa ühele üritusele erinevat liiki matkasündmuste broneeringuid;

   3. Määrata, millist infot Korraldaja matkasündmuste Ostjatelt vajab;

   4. Korraldajal määrata müügiaja algust ja lõppu nii kogu ürituse kui mõne konkreetse matkasündmuse broneeringu liigi kohta;

   5. Korraldajal kajastada matkasündmuse infot erinevates keeltes;

   6. Korraldajal jälgida reaalajas ostetud ja kontrollitud matkasündmuste broneeringute kogust.

 3. Kasutajatugi
  1. Matkaliit pakub Korraldajale e-posti ja telefoni teel kasutajatuge tööpäevadel kella 10.00st kuni 17.00ni. Kasutajatoe kontakt on info@matkaliit.ee, telefon
   +372 5046019. Matkasündmuse Ostjatele esmast kasutajatuge pakub Korraldaja ning matkasündmuste Ostjad suunatakse esmalt Korraldaja üldisele infotelefonile ja
   kontaktile. Kui Korraldaja ei suuda iseseisvalt matkasündmuste broneeringu Ostjate küsimustele vastata või probleemi lahendada, suunab ta küsimuse või probleemi edasi Matkaliidule.
  2. Matkasündmuste müügiinfo on Korraldajale kättesaadav Matkaliidu keskkonda sisse logimise järel mis tahes ajahetkel, välja arvatud Korraldajale eelnevalt tehtud Matkaliidu keskkonna hooldustööde teostamise ajal või Matkaliidust sõltumatute Matkaliidu keskkonna kasutamise takistuste korral.

  3. Matkaliit võimaldab Korraldajal kasutada tarkvara, mille abil Korraldaja saab Matkaliidu keskkonnas ostetud matkasündmuste broneeringute kehtivust kontrollida.

 4. Vastutus

  1. Matkaliit vahendab matkasündmuseid Korraldaja huvides ega vastuta müügitingimuste eest ega müügilepingu alusel tekkivate nõuete eest. Nõuete eest vastutab Korraldaja.

  2. Matkaliit vahendab matkasündmuseid Korraldaja ülesandel, nimel ja kulul ega oma õigust matkasündmuse hinna ja Korraldaja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh ei osta matka broneeringuid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud pileteid või muid üritusega seotud esemeid. Matka broneerimisel sõlmitakse müügileping Korraldaja ja Ostja vahel.

  3. Matka broneerimisega seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab Korraldaja ning Matkaliit ei vastuta nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ega täitmise eest. Korraldaja kohustub Ostjaid teavitama ka isikuandmetega seonduvast.

  4. Matkaliit ei ole Korraldaja ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindaja. Vastutav isik on Korraldaja.

  5. Juhul kui üritust ei toimu, see lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, ei ole Matkaliit kohustatud matka broneeringuid tagasi ostma või hüvitama. Matka broneeringu tagasiostu või hüvitamisega tegeleb Korraldaja.

  6. Korraldaja ega Matkaliit ei vastuta lepingu rikkumise eest ulatuses, mille põhjustas vääramatu jõud, sealhulgas näiteks ilmastikuolud, ulatuslik elektrikatkestus või internetikatkestus, ühistranspordi seostuvad tõrked. Vääramatu jõu möödumisel peavad Korraldaja ja Matkaliit jätkama oma kohustuste täitmist niipea, kui pärast vääramatu jõu asjaolude ära langemist võimalik.

  7. Teenuse osutamises võib esineda katkestusi tulenevalt Matkaliidu teenusepakkujatest (nt makseteenuse või serverite hooldus). Sellises olukorras ei loeta Matkaliitu lepingut rikkunuks ning Matkaliit taastab teenuse osutamise esimesel võimalusel.

 5. Isikuandmed

  1. Käesolevate tingimuste punktis 3.4 on Korraldaja volitanud Matkaliitu töötlema Ostjale käesolevates tingimustes kirjeldatud teenuse osutamiseks vajalikke andmeid. Matkaliit töötleb vastavaid isikuandmeid Korraldaja juhistest lähtuvalt.

  2. Isikuandmete hulka, mille töötlemiseks on Korraldaja Matkaliitu käesolevate tingimuste punktis 3.4 volitanud, kuuluvad muuhulgas Ostja: e-posti aadress, telefoninumber, ostetud matkasündmuste liigid, hinnad, kogused, ostul kasutatud sooduskood, ostu staatus, ostu sooritamise aeg, ostu sooritamise IP aadress ja küpsiste andmed, ostu sooritamise keel, ostuni jõudmise turunduskanal, kasutatud brauser ja operatsioonisüsteem, maksja nimi, makseviis, maksmiseks sooritatud panga nimi, makse staatus, matkasündmuse broneeringu kasutamise aeg ning kõik täiendavad andmed, mida Korraldaja nõuab oma Ostjatelt.

  3. Matkaliit töötleb isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik teenuse osutamiseks ning vastavuseks seaduses esitatud nõuetega (nt raamatupidamiskohustusest tulenevalt).

  4. Matkaliidul on õigus keelduda isikuandmete töötlemisest olukorras, kus Korraldaja ei suuda Matkaliidule kinnitada, et isikuandmete töötlemine on õiguspärane.

  5. Matkaliit kinnitab, et Matkaliidu töötajatel ja teenusepakkujatel, kes tegelevad eelnimetatud isikuandmete töötlusega on konfidentsiaalsuskohustus.

  6. Matkaliit kinnitab, et kasutab andmete kaitseks sobivaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

  7. Olukorras, kus Korraldaja peab vastama või tegutsema lähtuvalt andmesubjekti esitatud taotlustest, abistab Matkaliit Korraldajat vastavalt võimalustele.

  8. Matkaliit aitab vastavalt võimalustele tagada Korraldajal vastavust andmekaitse üldmääruse (EU 2016/679) artiklites 32 kuni 36 sätestatu osas.

  9. Matkaliit kustutab või tagastab kõik teenuse osutamisega seotud isikuandmed juhul, kui see ei ole vastuolus seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustusega.

  10. Matkaliit annab vajadusel Korraldajale vajalikud andmed, lisaks käesolevates tingimustes sätestatule, et Korraldaja saaks sooritada andmekaitse üldmääruse (EU 2016/679) artiklis 32 sätestatud auditide ja ülevaatuste läbiviimist.

 6. Küpsised

  1. Korraldaja võib kasutada piletipoes küpsiseid vastava korraldaja vastava matkasündmuse analüüsimiseks. Vastaval juhul peab Korraldaja teavitama Ostjaid vastavate küpsiste kasutamisest. Vastavate küpsistega seotud probleemide korral vastutab Ostja ees Korraldaja.

  2. Ostjatel on võimalik oma brauserites küpsiste kasutamine ära keelata, kuid see võib tingida probleeme matkasündmuste broneerimisel.

  3. Matkaliit ei edasta Korraldajale omapoolsete küpsiste andmeid.

 7. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine.

  1. Käesolevate tingimuste ning nendest tulenevate või nendega seotud kohustuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

  2. Lepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused püüavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, on pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Harju maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.