Broneerimiskeskuse privaatsuspoliitika

Matkaliidu teenuseid kasutades usaldate meile oma isikuandmed, mida vajab matkasündmuse korraldaja (edaspidi Korraldaja). Me suhtume andmete privaatsusesse tõsiselt ja kogume neid teie käest ainult selles ulatuses, mis on vajalikud meie teenuste kasutamiseks. Me töötleme isikuandmeid vastavuses EU Isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR, EU 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. Matkaliit ei töötle GDPR määruses defineeritud tundlikke isikuandmeid.

Meie privaatsuspoliitika, mis on osaks Matkaliidu matkasündmuste broneerimiskeskuse kasutustingimustest, selgitab kuidas ja miks me isikuandmeid kogume ja töötleme. Rõhutame, et Matkaliit on andmete volitatud töötleja ning vastutavaks töötlejaks on iga ürituse puhul vastav korraldaja, kes vastutab isikuandmete küsimise õiguspärasuse eest. Matkaliit kogub isikuandmeid korraldajate ülesandel, võimaldamaks matkasündmustel osalemist vahendada.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Teenuste osutamiseks kogume me Korraldaja ülesandel isikuandmeid järgmisel kahel viisil:

 1. Andmed, mille te ise meile esitate

Näiteks esitate te pileteid ostes erinevaid endaga seotud andmeid:

 • E-posti aadress

 • Telefoninumber

 • Ostetud matkasündmuste liigid, hinnad ja kogused

 • Ostul kasutatud sooduskood

 • Võimalikud lisaväljad, mis on korraldaja poolt registreerimisvormile lisatud

 1. Andmed, mille me saame teilt meie teenuste kasutamise käigus

Näiteks, kui te esitate üritusel osalemiseks oma matkasündmuste broneeringud, salvestame me info nende kasutamise kohta. Teenuste kasutamisest lähtuvalt, kogume me järgmiseid andmeid:

 • Ostu staatus

 • Ostu sooritamise aeg

 • Ostu sooritamise IP aadress ja küpsiste andmed (vt lähemalt Broneerimiskeskuse kasutustingimused punkt 8 )

 • Ostu sooritamise keel

 • Ostuni jõudmise turunduskanal

 • Kasutatud brauser ja operatsioonisüsteem

 • Maksja nimi

 • Makseviis, maksmiseks sooritatud panga nimi

 • Makse staatus

 • Matkasündmuse toimumise aeg

Korraldajatel on võimalus küsida teie käest täiendavaid isikuandmeid lähtuvalt nende ürituste eesmärkidest ja vajadustest.

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Meie teenuste abil Korraldajate matkasündmustele osaluse ostmiseks on vajalik teie isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik teile matkasündmuseid broneeringuid vahendada ning täita sellega seonduvaid kohustusi. Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud andmeid oma teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste arendamiseks.

Me kogume ja töötleme isikuandmeid Korraldaja ülesandel, järgmistel eesmärkidel:

 • Matkasündmuse broneeringu väljastamine.

 • Matkasündmuse broneeringu eest makse vastu võtmine.

 • Matkasündmuse broneeringu korduvkasutamise vältimine.

 • Ärianalüütika ja teenuse parendamine.

 • Kasutajatoe pakkumine.

 • Seadusega nõutud kohustuste täitmine.

Enne andmete kasutamist muudel kui meie privaatsuspoliitikas määratud eesmärkidel, küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Kellele andmeid edastatakse?

Me käsitleme töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (ehk vastuvõtjatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

Me ei jaga isikuandmeid ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega Matkaliidust väljaspool, v.a järgmistel juhtudel:

 • Teenuste raames on ürituse Korraldajal kui andmete vastutaval töötlejal õigus enda ürituse jaoks Matkaliidu keskkonnas kogutud isikuandmeid töödelda, välja anda või edastada.

 • Matkasündmuse broneeringu eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi kaudu edastatakse ligipääs teie pangakaartide infole ja panga rekvisiitidele üksnes Montonio Finance UAB-le. Montonio Finance UAB privaatsuspoliitikaga saab tutvuda nende veebilehel https://montonio.com/et/juriidiline-teave/privaatsuspoliitika/ 

 • Isiku nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

 • Matkaliiduga seotud ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.

 • Juhul, kui kasutame väliseid teenuseosutajaid, kes osutavad meile teatud teenuseid, näiteks veebilehe teenuse või majutuse pakkujad, turundusteenuse pakkujad ja IT-toe teenuse osutajad, siis selliste teenuste osutamisel võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame, et need välised teenuseosutajad rakendaksid ja kohaldaksid turvameetmeid, et tagada teie isikuandmete puutumatus ja turvalisus.

 • Kui te olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks konkreetsele vastuvõtjale.

Isikuandmete edastamine väljaspool ELi

Me ei edasta isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Andmete turvalisus

Me töötame selle nimel, et kaitsta teie andmeid volitamata juurdepääsu eest või selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme me järgmist:

 • Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.

 • Krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL-i.

 • Piirame juurdepääsu isikuandmetele, andes ligipääsu ainult neile töötajatele ja lepinguosalistele, kellel on seda teavet vaja selle töötlemiseks, ning kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib karistada või nendega lepingu lõpetada, kui nad ei täida neid kohustusi.

 • Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul ja mitte paberkandjal, et tagada turvalisem ligipääsukontrolli teostamine.

 • Isikuandmete hoidla on kaitstud vajalike IT tehniliste ja organisatoorsete kaitsemeetmetega.

Kuigi me kasutame rangeid turvalisuse reegleid nende isikuandmete kohta, mis on meie keskkonda jõudnud, tuleb märkida, et internet ei ole kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie poolt saadetud andmete turvalist edastust meieni. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Kooskõlas kohalduvate andmekaitset käsitlevate õigusaktidega on teil õigus:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.

 • Taotleda oma isikuandmete parandamist.

 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist.

 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.

 • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.

 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmist.

 • Avaldada vastuseisu automatiseeritud otsuste tegemisele (sealhulgas profileerimisele).

Oma õiguste teostamiseks ja taotluse edastamiseks võtke palun ühendust konkreetse ürituse Korraldajaga, kes on isikuandmete vastutav töötleja. Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida.

Palun arvestage, et te saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui see on kooskõlas seadusliku alusega ja andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Juhul, kui te taotlete isikuandmete töötlemise piirangut, peatamist või andmete kustutamist, võib see meie poolt teile osutatavad teenused kas osaliselt või täielikult peatada.

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi.

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teile soovitud teenuste osutamiseks ning lisaks vastavalt kohalduvates seaduses sätestatud nõuetest.

Isikustamata kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Matkaliidu teenuseid kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Meie privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral edastame täpsema teate.

Võtke ühendust

Kui teil on meie privaatsuspoliitikaga seotud muresid või küsimusi, võtke meiega palun ühendust:

Eesti Matkaliit MTÜ
Tondi 17,
11313 Tallinn
info@matkaliit.ee

Juhul, kui Teil on muresid või küsimusi seoses ürituse lehel nõutavate või sisestatud andmetega, võtke palun ühendust vastava ürituse korraldajaga, kelle kontaktid on leitavad ürituse lehelt või kelle andmed on edastatud teile e-posti teel ürituse pileti ostmisel.